فصل دوم-کارگزاران - بخش اول - کارگزاری

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

کارگزار: موسسه ای (شرکتی) است که با مجوز سازمان به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب مورد، و قوانین و مقررات مربوط به داد و ستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می پردازد.
آشنایی با خدمات مختلفی که یک کارگزار می تواند ارائه نماید، ولی به دلیل به صرف نبودن خدمات خصوصی، از چشم پوشیده مانده است، می تواند شما را نسبت به سایر مسیرهای فعالیت بیشتر آگاه نماید. آشنایی با خدماتی که درخواست آن از کارگزار مربوطه از حقوق بدیهی شما می باشد و آشنایی با قوانینی که کارگزار مربوطه نمی تواند خلاف جهت آن حرکت کند، شما را در آگاهی بیشتر از حقوق خود یاری می-رساند.