فصل دوم-کارگزاران - بخش سوم - قوانین کارگزاران

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

قوانین کارگزارن
کارگزارن بخشی از فرایند معاملات بورس هستند که یک سهامدار تا زمانی که در بورس فعالیت نماید ناگزیر از ارتباط با آنها می باشند. منطق ماهیت بازار حکم می کند که برای وارد شدن در یک تجارتی از تمامی اصول و قوانین مرتبط به آن آگاه باشیم. چنانچه اطلاعات بیشتری کسب کنید تصمیمات مطمئن تری را با درصد ریسک پایین تری اتخاذ خواهید نمود. یک سهامدار آگاه سعی می کند که هر کدام از گروه هایی که در ارتباط با بورس می باشد را بطور جداگانه و دقیق با صبر و تفکر مورد مطالعه قرار دهد. در مورد کارگزارن، اطلاعات مفیدی می توانید تهیه نمایید، از قبیل: مشخصات کلی شرکت- اطلاعات در مورد مدیرعامل- اطلاعات در مورد نمایندگان کارگزاران- سابقه فعالیت- آدرس محل دفتر- کیفیت کار و خدمت- امانتداری و صداقت و خیلی از مسایل دیگر که نیاز به حضور مستقیم در تالار و آشنایی با آنها را ایجاب می کند. البته ناگفته نماند که هر چند، کارگزاران یک شخصیت مستقل در سازمان بورس هستند، اما سازمان بورس، نظارت کامل بر آنها دارد و از لحاظ اطمینان و امنیت مشکلی ندارند. بلکه فقط جهت انتخاب کارگزار مخصوص خود بهتر است که عوامل فوق را در نظر داشته باشید.
- داد و ستد اوراق بهادار در بورس تهران فقط توسط کارگزارن بورس انجام می گیرد.
- کارگزار بورس نمی تواند خود را به عنوان نماینده سازمان معرفی کند یا به نام سازمان تعهدی نماید مگر در مواردی که از طرف هیأت مدیره با اختیارهای مشخص مأمور شده باشد.
- کارگزاران موظف اند هر گونه وجوهی را که از طرف مشتریان برای معامله های بورسی به آنها پرداخت می-شود، بی درنگ در حساب مخصوصی (که در یکی از بانک ها افتتاح می کنند) منظور نمایند.
- هرگاه کارگزاران نتوانند تعهدات خود را در معامله های بورسی به انجام رسانند باید بی درنگ به صورت کتبی مراتب را به دبیرکل سازمان اطلاع دهند تا دبیرکل طبق مقررات اقدام نماید.
- در مواردی که دبیرکل سازمان تقصیر یا تعللی از هر یک از کارگزارن مشاهده نماید، مراتب را به هیأت مدیره سازمان بورس گزارش می دهد.
- هرگونه خرید و فروش باید در اوراق مخصوص ثبت شود و به امضای کارگزارن طرف معامله برسد. این اوراق در پنج نسخه صادر می گردد و یک نسخه از آن به هر یک از کارگزارن طرف معامله و دستوردهندگان خرید و فروش می دهند.
- کارگزار فروشنده مکلف است که حداکثر پس از هفت روز از تاریخ انجام معامله، تشریفات مربوط به انتقال اوراق بهادار مورد معامله را انجام دهد و اوراق مزبور را به کارگزار خریدار تسلیم نماید. در صورتی که اوراق خریداری شده در مهلت مقرر به خریدار تحویل نگردد، صرف نظر از اینکه کارگزار ذیربط مقصر شناخته می-شود، مکلف است تمام خسارت وارد شده به خریدار را جبران نماید.
- هیچ کارگزاری نمی تواند اوراق بهاداری را که مأمور فروش آن است، شخصاً برای خود خریداری کند.
- معاملات بورس اوراق بهادار تهران پنج روز در هفته به استثنای روزهای تعطیل و پنجشنبه ها انجام می شود.
- نمایندگان بانک های کارگزار و شرکت های مالی نمی توانند در خرید سهام عرضه شده مربوط به موسسه خود شرکت کنند.
- در صورتی که کارگزار فروشنده، اوراقی را برای فروش عرضه نماید و کارگزار خریدار قیمتی را برای خرید اعلام کند و در صورتی که کارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معامله های دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام نماید که در قیمت پیشنهادی حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، کارگزار خریداری متعهد است که قیمت پیشنهادی خود را حفظ نماید و اوراق را در صورت موافقت کارگزار فروشنده به فروش، به قیمت مزبور خریداری نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادی جایز نیست.
- در صورتی که عرضه یا تقاضای کارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمت های معین اعلام گردد و در هر مورد خریدار یا فروشنده ای در این نرخ ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضای مزبور پس از پرداختن به معامله دیگر به خودی خود ابطال می گردد و در صورت تمایل کارگزار، این عرضه و یا تقاضا دوباره در همان جلسه تکرار می شود.
- وجه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالت نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا 72 ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد.
کارگزار فروشنده موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف 7 روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتی که علل یا توافقی دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت های تعیین شده وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد. در هر صورت معامله انجام شده قطعی به شمار می رود.
- کارگزاران موظفند همواره دستورهای مشتریان خود را هر چه زودتر اجرا کنند. دستورهای مشتریان به شرح زیر طبقه بندی می شود و هر یک از آنها باید به موقع خود (به ترتیبی که در زیر آمده است) عمل گردد:
الف) دستور خریدهای به قیمت باز، باید در اولین جلسه ای که اوراق مورد تقاضا برای فروش عرضه می گردد به اجرا درآید.
ب) دستور خرید با قیمت محدود، نسبت به دستور خرید با نرخ پایین تر از حداقل محدوده مذکور حق تقدم دارد و کارگزار مجری دستور به هیچ وجه اجازه ندارد (مادام که نرخ معامله ها در محدوده تعیین شده می باشد) از خرید اوراق بهادار به حساب مشتری خودداری نماید و تا آنجا که دستور خرید این مشتری تأمین نگردیده است نباید مهلت دهد در محدوده قیمت تعیین شده، کارگزاران دیگر اقدام به خرید اوراق نمایند.
ج) در صورتی که کارگزاری دستورهای متفاوتی در قیمت های باز، محدود و معین داشته باشد موظف است به ترتیب زیر دستورهای خود را به اجرا درآورد:
+ در هر مورد حق تقدم تقاضاها به ترتیب تاریخ دستورهای مشتریان تعیین می شود.
+ حق تقدم تاریخ دستور مشتریان مادام که قیمت مورد معامله در محدوده قیمت تعیین شده از طرف مشتری باشد، محفوظ خواهند ماند.
+ در صورتی که قیمت معامله از قیمت تعین شده از طرف هر مشتری (که از نظر تاریخ دارای حق تقدم می باشد) فراتر رود، سهام به مشتریان بعدی که در محدوده نرخ مورد معامله قرار گیرند، تعلق می گیرد.
به همین ترتیب با دستورهایی که با نرخ باز داده شده اند عمل خواهد شد و در هر مورد حق تقدم زمانی دستورها با افزایش قیمت ها از بین می رود و دستورهای مشتریان دیگری که قیمت تعیین شده آنها از قیمت مورد معامله بیشتر نشود از حق تقدم اوراق استفاده می کنند.